Общи условия

за продажба през уебсайта на on-line магазин pechati-bg.com

Чл.1. (1) Настоящият документ представлява Общите условия към договор за продажба между Стакс ООД, със седалище и адрес на управление област София, гр, София, ул. Силистра 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130977519, наричано по-долу „Фирмата“ от една страна и от друга страна лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу „Клиент“, които са във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите от фирмата стоки чрез on-line магазин „PECHATI-BG.COM“.

(2) Когато прави поръчка, клиентът който я прави, се съгласява да спазва настоящите „Общи условия“. Всички условия, различни от тук предвидените условия, трябва да се договорят писмено на индивидуална база и подлежат на писмено потвърждение. Липсата на възражение, може да се счита за одобрение.

(3) При спазване на настоящите условия, фирмата предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в on-line магазин „pechati-bg.com“.

КЛИЕНТИ

Чл.2. (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки в on-line магазин „pechati-bg.com“, Клиентът трябва:
1. Да е дееспособно физическо лице, навършило 18 години или дееспособно юридическо лице, надлежно регистрирано в on-line магазин „pechati-bg.com“;
2. Да е попълнил вярно и изцяло on-line електронната форма за регистрация. При попълването й, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите посочени в електронната форма данни, както и при настъпване на промяна – да актуализира предоставената информация в 3- дневен срок от тяхната промяна.
3. Да декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно- в три дневен срок от промяната.
4. По реда на настоящите условия да е изразил изцяло съгласие с тях и е заявил, че ги приема и се задължава да ги спазва.

(2) В случай, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по чл. 2 (1), т. 2, Фирмата има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

(3) Преди извършване на изявлението по смисъла на ал.2 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по чл. 2 (1), т. 2.

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.3 (1) Клиентът разполага с възможност да се запознае предварително с настоящите Общи условия чрез достъп до разположената в долната част на екрана позиция „Общи условия“, както и с начина, по който следва да извърши, потвърди и получи заявените от него стоки.

(2) Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия по следния начин: след натискане на бутон „Приключване на поръчката“, се отваря страница, където клиента попълва лични данни и адрес, посочва начинът на плащане и в дясно, преди бутон „поръчване“, следва да означи с отметка в квадратното поле пред – „Прочетох и приемам политиката за поверителност на сайта“, както и пред текста С използването на този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на вашите данни от „Печати-БГ“ за целта на поръчката.Ако клиентът се е запознал и съгласил с настоящите Общи условия, и изрази съгласието си с указаното отбелязване, то той има възможност да продължи чрез натискане на бутона „поръчване“. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Фирмата чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Фирмата може да съхранява на своя сървър ІР адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(3) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез on-line магазин „pechati-bg.com“ стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(4) Фирмата незабавно потвърждава получаването на изявлението на Клиента, извършено чрез осъществена от него стъпка „поръчване“, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Фирмата, направената от Клиента поръчка, периода, за който направеното предложение е в сила, продажната цена на стоката (или общата продажна цена, ако стоките са няколко), сумата на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката (ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.

(5) Всяка заявка за покупка между Клиента и Фирмата въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

(6) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

(7) ПЕЧАТИ-БГ не носи никаква отговорност в връзка с използването на произведените от нея печати и материали.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Чл.4 (1) Фирмата публикува и постоянно поддържа на адрес www.pechati-bg.com следната информация:
име и адрес на Фирмата. Името на фирмата и адресът на Фирмата е:
„Стакс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Силистра № 6, ЕИК 130977519
Представлявано от: Станислав Станев

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, предлагана чрез on-line магазин „pechati-bg.com“. Основните характеристики на стоките са изписани страницата за представяне на всеки продукт.
– продажна цена с включен ДДС.
– цената на куриерската услуга, невключена в цената на стоките, свързана с тяхната доставка;
– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
– информация за правото на Клиента да се откаже от договора и за условията и начина за упражняването му, уредени в чл. 11 на настоящите Общи условия периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;
– минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя от Фирмата на Клиентите преди сключването на договора за покупка на стоки чрез on-line магазин „pechati-bg.com“. Фирмата не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с него.

(3) Фирмата не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чл. 5. (1) Публикуването на основните характеристики на стоките и на тяхната цена в on-line магазин „pechati-bg.com“ е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 6 начин.

(2) Ако Фирмата не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка по чл. 6, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при
регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в Клиентския му профил електронна пощенска кутия за кореспонденция. Фирмата се задължава да възстанови платените от Клиента суми в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора, ако сумите са заплатени авансово.

(3) Фирмата може да достави на Клиента стоки със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключване на договора или в самия договор, като в този случай се уведомява Клиента.

(4) Когато при условията на ал. 3 Фирмата изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ по чл. 11, разходите по връщането на стоките са за сметка на Фирмата, за което Клиентът се уведомява.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 6. (1) Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
1. определяне на вида, параметрите и количеството на стоката, задаване на конкретните изисквания (при поръчка на печат – информация за съдържанието му), потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Купи“, обозначен до съответна стока;
2. преглед на „виртуалната пазарска кошница“ – ценови параметри относно поръчаните стоки, включващи: индивидуална стойност на всяка от стоките, данни за стойността на разходите за доставка, данни за общата стойност на поръчката  с възможност за корекция на количеството и обновяване на информацията;
3. процесът на заявката продължава след натискане на бутона „Приключване на поръчката“
4. преглед на информацията за доставка – възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето „Бележки към поръчката“;
5. заявяване на информираност и съгласие с настоящите общи условия, чрез поставяне на отметка пред текста Прочетох и приемам политиката за поверителност на сайта“;
6. заявяване на съгласие със съхранението на данни, чрез поставяне на отметка пред текста С използването на този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на вашите данни от „Печати-БГ“ за целта на поръчката.

(2) Заявката за покупка на стока от on-line магазин „pechati-bg.com“ се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчване“.

(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Фирмата не възниква задължение за нейното изпълнение.

(4) Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента за кореспонденция. Договорът за продажба, между Фирмата и Клиента влиза в сила с одобрението на поръчката от страна на Фирмата по електронна поща до Клиента . Това одобрение ще включва още веднъж обозначението на поръчаните стоки и цената.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Всички цени в on-line магазин „pechati-bg.com“ са в български левове, с включен ДДС.

(2) Указаните в on-line магазин „pechati-bg.com“ цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Разходите за доставка и информацията за сроковете на доставка са на разположение на Клиента на страницата на фирмата в раздел „Доставка и рекламации“.

(3) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина описан в чл. 6.

Чл. 8. (1) Продажната цена по чл. 7 на закупената от Клиента стока, както и разходите за доставка, се заплащат от Клиента или от трето лице от името на същия в брой, с наложен платеж при доставка на стоката (стоките) от куриер, на адреса на клиента, посочен в заявката или по банков път.

(2) При плащане с наложен платеж клиентът се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и разходите, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.

ДОСТАВКА

Чл. 9. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка.

(2) Доставката на поръчки от сайта на Фирмата се тарифира съгласно условията, подробно описани в раздел „Цени и срокове за доставка“.

(3) Всички поръчки изпратени на онлайн-магазина „pechati-bg.com“ се доставят по куриер с наложен платеж, като стоките пристигат на посочения от Клиента адрес или в офиса на куриера, в зависимост от заявеното желание на Клиента. Клиентът заплаща стойността на избраната от него стока, заедно с стойността на куриерската услуга на куриера при доставянето на стоката.

(4) Фирмата съхранява заявките за покупка до момента на тяхното изпълнение, за да се избегнат евентуални неточности относно поръчаните продукти или адреса за доставка.

(5) Въз основа на искане от Клиента, Фирмата предоставя информация относно статута на съответната заявка, като предоставя номера на товарителницата, издадена от куриера.

(6) Стандартният срок за доставка е до 7 работни дни, ако продуктът е наличен в склада на Фирмата. С цел да е максимално ясен срокът на доставка, в описанията на продуктите е отбелязано дали те са налични или е необходимо повече време за доставянето им. В случай на недостатъчни наличности от даден продукт, след получаване на заявка за покупка Фирмата уведомява за това Клиента и му предоставя информация за най-ранния възможен срок за изпълнение. В тези случаи Клиентът решава дали срокът за изпълнение го удовлетворява и дали да се съгласи с предложения срок за доставка.

(7) Сроковете за доставка започват да текат за Фирмата след като стоката бъде предадена на куриера, натоварен от Фирмата да извърши доставката.

(8) Всякакви непредвидени пречки в изпълнението на договора, като напр. форс мажорни обстоятелства, прекъсване на дейността и др. дават право на Фирмата да се откаже изцяло или отчасти от ангажимента си за доставка на стоката.

(9) Фирмата не носи отговорност за вреди пред Клиента, поради забавяне на доставката на поръчаните от Клиента стоки.

(10)Допустими са частични доставки.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 10. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При получаване на пратката Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, Клиентът подписва с куриера протокол за увредена пратка и е длъжен да уведоми за това незабавно представител на Фирмата. Не се разрешава прихващането на плащания, дължими от Клиента срещу рекламациите поради щети установени при доставката.

(3) При доставка на стоката Фирмата предоставя на Клиента в писмена форма предварителната информация по чл.4, ал.1 от настоящите условия, заедно със следните данни:
1. името на Фирмата и служебния адрес, на който Клиентът може да изпраща жалби;
2. правото на Клиента да се откаже от сключения договор, данни за условията и начина за упражняването на това право;
3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година;
4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

(4) Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите стоката документи и удостоверяват писмено, че Фирмата е предоставило на Клиента информацията посочена в ал.3, в съответствие с чл.54 от Закона за защита на потребителите.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Фирмата се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може изрично да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на чл. 9. ал.6

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА

Чл. 11. (1) Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
1. доставената стока явно не съответства по вид на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката е била повредена:
3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на указаната цена по чл. 7.

(2) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, правещ стоката негодна за ползване, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Фирмата или да се откаже от договора, като върне доставената стока.

(4) Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, няма право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез on-line магазин „pechati-bg.com“, в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й, при условие, че стоката не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката й и стоката се намира във вида, в който е получена. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Фирмата и да върне стоката с ненарушена цялост и опаковка, но заплащайки разходите по изработката на стоката. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Фирмата в писмена форма на адрес: „1504 София, ул. Силистра № 6″ в срока по тази алинея.

(5) В случаите по ал.4, транспортните и други разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

(6) При несъответствие на доставената стока с характеристиките, посочени в on-line магазин „pechati-bg.com“, ако Клиентът се откаже от договора, Фирмата възстановява цялата платена от Клиента сума, включително и транспортните разходи платени от Клиента за придобиване на стоката, ако има такива, в срок от 7 работни дни от получаване на изявлението за отказ на Клиента, но след връщане на доставената стока в ненарушен търговски вид и опаковка.

(7) Клиентът не може да се откаже от сключения договор по реда на ал.4, когато:
1. стоките са изработени съобразно конкретни изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка. По смисъла на настоящите общи условия, стоките, предлагани чрез on-line магазин „pechati-bg.com“, които по искане на Клиента са допълнително гравирани и/или надписани и/или външно променени по друг начин по искане на Клиента, направено в заявката за покупка, ще се считат за стоки, изработени съобразно с конкретни изискванията на клиента и спрямо такива стоки Клиентът няма право на отказ по реда на ал.4 или
2. е очевидно, че стоките са специално пригодени към личните нужди на Клиента, или
3. са доставени стоки, които по своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

(8) В случаите по ал. 4, Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал. 4.

(9) Фирмата е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ по ал. 1, 2 или 4 от настоящия член.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМАТА

Чл. 12. (1) Фирмата се задължава:
1. да достави в срок заявената за покупка стока
2. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока след получаване в пълен размер на продажната им цена. Стоките остават собственост на Фирмата до пълното изплащане на цената им, заедно с разноските за доставка. Не се разрешава право на задържане и/или прихващане на плащане, дължимо от Клиента.
3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

(2) Фирмата има право:
1. да инсталира върху компютрите на Клиента малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и се проследяват на действията му.
2. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и реклами за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и такива, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Фирмата.
3. да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно различни стоки и/или услуги.

(3) Фирмата не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Фирмата (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет връзки и др.). Фирмата полага грижа информацията в on-line магазин „pechati-bg.com“ да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(4) Фирмата не носи отговорност за непредоставяне на достъп до on-line магазин „pechati-bg.com“, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Фирмата

(5) Фирмата не отговаря за съответствието на качеството и годността за употреба на заявените от клиента стоки с приложимите нормативни изисквания.

(6) Фирмата не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и друг начин посредством on-line магазин „pechati-bg.com“

(7) В случай, че в on-line магазин „pechati-bg.com“ са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др., и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Фирмата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Фирмата не носи отговорност й за противоправния им характер.

(8) Фирмата няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва on-line магазин „pechati-bg.com“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 13. (1) Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Фирмата в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв; да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до on-line магазин „pechati-bg.com“, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Фирмата; да подава валидни заявки за стоки; достъп и корекции в режим онлайн на личните си данни.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Фирмата за посочените в настоящите условия цели.

(4) Клиентът се задължава при ползуване на on-line магазин „pechati-bg.com“: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други Клиенти да използват on-line магазин pechati-bg.com“, както и да не използва on-line магазин „pechati-bg.com“ по начин, предизвикващ отказ от услугите; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в on-line магазин „pechati-bg.com“ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице (или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

(5) При неспазване на задълженията по предходната алинея Фирмата има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиетския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Фирмата има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Чл. 14. Фирмата има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на on-line магазин „pechati-bg.com“ може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка други информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си, съгласно тези Общи условия и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Фирмата услуги, дейности по провеждане на промоции и др.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Чл. 15 (1) Фирмата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод продажбата на стоки чрез on-line магазин „pechati-bg.com“ – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

(2) В електронната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Фирмата обозначава кои данни се предоставят задължително и кои доброволно от клиента и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал.1 не се прилагат за случай, че Клиентът или други лица са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Фирмата има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи. Фирмата има право да предостави трите имена на клиента, посочения от него адрес/и за доставка и др. лични данни на куриер единствено с цел осъществяване на доставката на стоките, заявени от Клиента.

ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТА

Чл. 16. (1) Фирмата събира и използва информацията по Чл. 14 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагани от други лица стоки и/или услуги, за промоции и други.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг,като изпрати писмено съобщение до Фирмата на посочените адреси или e-mail за контакти.

(3) С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закона за защита на личните данни за тоза, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Фирмата на посочените адрес или е-mail за контакти.

(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Фирмата. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 17 Фирмата се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, включително при условията на чл. 16, ал. 3
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законноустановените процедури;
в) в други предвидени от закона случаи.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 18.(1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия on-line магазин „pechati-bg.com“ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Фирмата или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Фирмата, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство

(2) Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Фирмата или трето лице.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите – графики, текстове, снимков материал и др. на Фирмата, Клиентът дължи на Фирмата неустойка в размер на 1500 лева (хиляда и петстотин лева) за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Фирмата от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19.(1) При прекратяване на договора Фирмата деактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

(2) Клиентът може по всяко време да поиска от Фирмата заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

(3) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. преустановяване на дейността на Фирмата;
2. прекратяване поддържането на on-line магазин „pechati-bg.com“;
3. в други предвидени в закона случаи.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Извън посочените в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21 (1) При извършване на законодателни промени, които засягат върху условията за предлагането стоките, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Фирмата. При извършване на промени в Общите условия, Фирмата се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в on-line магазин съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията и му даде седемдневен дневен срок да се запознае с тях.

(2) Ако в рамките на срока по ал. 1 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

(3) Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Фирмата по електронна поща на адрес: info@pechati-bg.com. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Фирмата, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 1 заявка за покупка на стока.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. (1) Клиентът е длъжен да обезщети Фирмата и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Клиентът е длъжен да обезщети Фирмата и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

(3) Фирмата е длъжно да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Фирмата умишлено или при проявена груба небрежност.

(4) По правило Фирмата предоставя гаранция за продаваните стоки. Фирмата не носи отговорност за никаква повреда и/или вреди, причинени на и от Клиента, поради неправилна работа или използване на доставените стоки, както и за дефекти дължащи се на нормално износване. Фирмата не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, понесени от Клиента, във връзка с доставените стоки. Фирмата не носи отговорност за точността на техническите данни и/или друга информация, във връзка с доставените стоки.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 23. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд .

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 25. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 15.09.2018 г.